อาชีวะอุบลฯ ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  จากสถาบันการอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัฒฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตาภายใน

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีบัฒฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี 
ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตาภายใน

 

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1

“ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  จากสถาบันการอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561 ในวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  
สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบและกำหนดการสอบ ระดับป.ตรี การบัญชี และคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (รอบทั่วไป) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง)

 

 

 

 

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก