งานบุคลากร

 

 

 

คำสั่งมอบหมายงาน

 


เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ในงานบุคลากร


เอกสารประชาสัมพันธ์


 


ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายวิชาการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ