งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

หัวหน้างาน

นายกฤษณ์ กนิษฐพยาฆร์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่
นายนรินทร์ ประสานสุข
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน
นางกัญปพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ