งานวางแผนและงบประมาณ

 

หัวหน้างาน

นางสุมาลี แก้วโวหาร
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่
นางสาวรัตนาภรณ์ หาระสาย
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ไลน์ไอดี : 0626724090
ผู้ช่วยงาน
นางจันทรักษ์ ธนาคุณ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณนางวราภรณ์ สารวัน
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ