การขยายเวลารับสมัครระดับป.ตรี บัญชี และคอมพิวเตอร์กราฟิก 62 (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง การขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2ปี  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)