การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

กิจกรรมเข้าแถว

อาชีวะอุบลฯร่วมกับเทศบาลนครอุบล ใส่ใจผู้เรียนอาชีวศึกษา

กิจกรรมหน้าเสาธง

ผอ. นิเทศการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาศิลปกรรม

บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพ

ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบสองสี

นิเทศการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

การจัดการแข่งขัน ทักษะพื้นฐานแผนกวิชาเลขานุการและการจัดการ