อดีตผู้บริหารวิทยาลัย

8.นางสุดจิตต์  รอดประเสริฐ
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2496 - 2416

9.นางสาวอังกาบ  วนะรมย์
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2516 - 2519

10. นางสาวจำเนียร  พึ่งสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
พ.ศ.2509 - 2523

9.นางสาวอังกาบ  วนะรมย์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2523 - 2533 

12. นางวณี  มัลลานู
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2533 - 2540 

13.นางวราลี  พอกเพิ่มดี
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2540 - 2544

14.นายประสิทธิ์  สุรศิลป์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2544 - 2549

15.นายสุพัฒน์  ไชยกุล
ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2549 - 2550

16.นางชไมพร  ตุ้มพงษ์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2551 - 2553

 

17.นายสมภพ  แฝงสีคำ
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2553 - 2554

 

18.ดร.ธนกร  ไชยกุล
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2554 - 2560

 

19.นายธวัชชัย  พันธ์นิกุล
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2560-2563

20.นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2563 - 2564
21.นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน