ทำเนียบผู้บริหาร


นางลฎาภา แสวงทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีรองผู้อำนวยการ

นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสมจิตร บุรุษพัฒน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการนายลือชัย ทาทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสาวธนิดา วรรณแก้ว
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ