งานประชาสัมพันธ์

 

 

หัวหน้างาน
นางมนฤดี สุวรรณกูฏ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวณัฐธิชา แก่นลา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน
นางณชิตา เถาว์โท
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวกมลรัตน์ สุพวงแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นายชาติชาย คนขยัน
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ไลน์ไอดี : 0837410340นางสาวดวงดาว จันทร
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นายธีระพล สีดำ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์