แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 111
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 265
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (เจ้าหน้าที่) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 215
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (ครูสอน) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 259
รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 655
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 724
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (นักการภารโรง) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 184
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 228
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 242
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 371
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 269
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 276
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 363
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (เจ้าหน้าที่) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 319
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรณะ ครั้งที่ 2 เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 336
รับสมัครเจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการ ห้องสมุด เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 697
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 526
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 3 อัตรา เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1119
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอาหาร เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 429
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) วิชาท่องเที่ยว เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 433
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอน วิชาท่องเที่ยว เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 355
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 298
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 440
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอน วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 333
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจห้องอาหาร) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 539
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูภาษาอังกฤษ ครูวิทยาศาสตร์ ครูโรงแรมและการท่องเที่ยว) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1134
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูวิทยาศาสตร์และครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 505
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 409
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูวิทยาศาสตร์) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 448
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 297
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูวิทยาศาสตร์) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 342
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 391
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 381
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาอาหารและโภชนาการ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 472
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 375
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาอาหารและโภชนาการ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 443
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 351
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาอาหารและโภชนาการ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 417
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 428
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 934
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 751
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 832
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 719
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 929
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 578
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอน) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1025
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนภาษาอังกฤษ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 966
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูภาษาอังกฤษ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 628
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1194
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 863