งานบริหารทั่วไป

 

 


หัวหน้างานนางจตุพร ชาติบัวหลวง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่นางโสภิชา เบ้าน้อย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาววิภาดา แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวนงลักษณ์ คูณสว่าง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ไลน์ไอดี : kibkeakn29