งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

เจ้าหน้าที่

นายการุณย์ อุ่นทอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน
นางสุพัตรา ทรัพย์ศิริ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางอนุธิดา ดาโรจน์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวเพ็ญประภา แสงสุขวาว
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวศกลรัตน์ อุทธา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน