งานความร่วมมือ

 

หัวหน้างาน

นางณัฐฐยา งามชื่น
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่
นางสาวรัตนาภรณ์ หาระสาย
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ไลน์ไอดี : 0626724090
ผู้ช่วยงาน
นางณชิตา เถาว์โท
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางสาวแสงจันทร์ แหล่งหล้า
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางเสาวณี แสนทวีสุข
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ