ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562