รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัฒฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตาภายใน

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีบัฒฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี 
ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตาภายใน