การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1

“ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>http://www.ivene4.ac.th/home/