ประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานผลความพึงพอใจประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566


ประจำปีการศึกษา 2566

 

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสละเวลาในการทำแบบสอบถามนี้ ผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามพันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และอื่น ๆ  

ระบบแจ้งเตือน Line Notify

วิธีติดตั้ง GLPI Agent 1.4 ที่เครื่องลูก

กรอกใบสมัคร ผ่านระบบบ VECSkills 2022

อาชีวะอุบลฯประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน วันที่ (11 พฤศจิกายน 2565) อาชีวะอุบลฯ นำโดยนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการกรอกใบสมัคร ผ่านระบบบ VECSkills 2022 ณ.ห้องอินเตอร์เน็ต เวลา 13.00 น.

ประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานผลความพึงพอใจประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565


ประจำปีการศึกษา 2565

 

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสละเวลาในการทำแบบสอบถามนี้ ผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามพันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และอื่น ๆ  

เอกสารเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข่าวสารทางราชการ/สคบ.

เครื่องคอมทั้งหมด ปีการศึกษา 2565

รายงานสถิติการบันทึกข้อมูล V-COP ปีการศึกษา2565