งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่งประดิษฐ์

 

หัวหน้างาน

ดร.นฤมล ดวงแสง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวพิมพ์พา เบ้างาม
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ไลน์ไอดี : 0804638873
ผู้ช่วยงาน
นางจันทรักษ์ ธนาคุณ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวสุรีพร คืนดี
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางบังอร ไตรศรี
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์