EDR : ระบบซอฟต์แวร์บริหารการอาชีวศึกษา
http://uvc.appedr.com
วิธีใช้บัตรประจำตัวออไลน์ (ระบบ RMS)
วิธีใช้บัตรประจำตัวออไลน์ เพื่อใช้ QR Code ในการ Scan เข้าใช้งานระบบ Internet เท่านั้น
โรงแรม Rcheewa Hotel อาชีวะอุบล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี 34000 โทร 045 250 111

กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน และกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน และกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เรื่อง การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๑๒๙๙๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่าในการประชุคณะกรรมกาเฉพาะกิพิจรณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมติเห็นชอบให้เปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาจากผู้สอนอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง และช่วยให้ระบบการเรียนการสอนกลับสู่รูปแบบปกติ

 

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

เรียน คุณครูที่ปรึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกแผนกวิชา
ตามที่วิทยาลัยฯ

กำหนดจ่ายเงินให้กับนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกแผนกวิชารับเงินในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ วิทยาลัยๆ จึงขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินจากเดิม เป็นวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช (อาคาร ๕ ชั้น ๑)

กรุณา สแกน QR CODEไทยชนะ เพื่อ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังCOVID 19


เรียน ครูบุคลากรทุกท่าน  กรุณา สแกน QR CODEไทยชนะ
เพื่อ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังCOVID 19

รายงานการประเมินตนเอง SAR 2562


รายงานการประเมินตนเอง SAR 2562

 

 

  


LINE official วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เพิ่มเพื่อน

1851121
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งวัน
2116
3413
19083
1807997
78257
96891
1851121

IP ของคุณ : 3.92.74.105
เวลา server (ยังไม่ +7) : 2020-09-25 09:51:43