งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

หัวหน้างาน

นางอนุธิดา ดาโรจน์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่
นางสาวกิลิตา พรมลักษ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสุภิญญา สาธุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน
นางสาวรัชการ หอมหวล
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวจุฬาทิพย์ ทิพย์นาม
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา