เอกสารเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง

 

เอกสารเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด ทราบเพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป

๑. บทความเรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ

๒. บทความเรื่อง สัญญาต้องเป็นสัญญา

๓. บทความเรื่อง ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย

๔. บทความเรื่อง อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง

๕ บทความเรื่อง วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ

 

R Excellent'63 อาชีวะคิดอะไร? อาชีวะทำอะไร?

การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ เตรีมคนไทยสู้ศตวรรษที่ 21

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562