เอกสารเผยแพร่ สคบ. 4 เรื่อง PDPA

จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่

  • ธุรกิจต้องบรับตัวอย่างไรดี กับกฎหมาย PDPA
  • แนะหลักแก้เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน...ลดเสี่ยงอันตราย
  • การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus) 
  • ใช้รถอย่างไรให้บลอดภัย ประหยัดน้ำมัน ให้แก่หน่วยงานของท่านได้ใช้บระโยชน์และเพื่อเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ สคบ. 4 เรื่อง

เอกสารเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง

 

เอกสารเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด ทราบเพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป

๑. บทความเรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ

๒. บทความเรื่อง สัญญาต้องเป็นสัญญา

๓. บทความเรื่อง ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย

๔. บทความเรื่อง อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง

๕ บทความเรื่อง วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ

 

R Excellent'63 อาชีวะคิดอะไร? อาชีวะทำอะไร?