หน้าจอมอนิเตอร์ ข้อมูล นักเรียน และบุคลากรสแกนเข้าออกสถานศึกษา


หน้าจอมอนิเตอร์ ข้อมูล นักเรียน และบุคลากรสแกนเข้าออกสถานศึกษา และระบบอื่นๆ ตามต้องการ