การส่ง E-mail ใน RMS


การส่ง E-mail ใน RMS

ต้องการส่งหาทุกคนในวิทยาลัย ให้ดำเนินการดังนี้

กดปุ่ม space bar ที่ช่องค้นหาผู้รับ

รายชื่อทุกคนจะขึ้นมา