ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  
สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  ประจำปีการศึกษา 2562