ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562