คู่มือ RMS 

คู่มือการใช้งานระบบ (Version 2019)
- 01 คู่มือใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน (ระบบนักเรียน) (ศธ.02 ออนไลน์) (30/5/2019)
- 02 คู่มือใช้งาน สำหรับครูประจำวิชา (30/5/2019)
- 03 คู่มือวิธีการหา LINE Token Key สำหรับแจ้งเตือนผ่าน LINE สำหรับ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง (4/6/2019)
- 03.1 คู่มือวิธีการหา LINE Token Key สำหรับแจ้งเตือนผ่าน LINE สำหรับ บุคลากร (19/6/2019)
- 03.2 คู่มือวิธีการหา LINE Token Key สำหรับแจ้งเตือนผ่าน LINE สำหรับ นักเรียน (19/6/2019)
- 03.3 คู่มือวิธีการหา LINE Token Key สำหรับแจ้งเตือนผ่าน LINE สำหรับ ผู้ปกครอง (19/6/2019)
- 04 คู่มือการตั้งค่า Region ของ Windows ให้เป็น Thailand เพื่อจะได้แปลงไฟล์ CSV แล้วไม่เสีย (19/6/2019)
- 05 คู่มือการขอ KEY API Longdo MAP สำหรับแสดงแผนที่ในระบบ (RMS ใช้งานฟรี) แทน Google Maps(25/9/2019)

คู่มือการใช้งานระบบ (Version 2018)
- 01 คู่มือใช้งาน สำหรับบุคลากรทั่วไป ทุกคน
- 02 คู่มือใช้งาน สำหรับครูประจำวิชา (เพิ่มระบบส่งคะแนนเก็บ 22/3/2019)
- 03 คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
- 04 ระบบการเงิน
- 05 ระบบครูที่ปรึกษา
- 06 ระบบโครงการ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
- 07 ระบบธุรการ
- 08 ระบบบุคลากร
- 09 ระบบปกครอง
- 10 ระบบรูดบัตร
- 11 ระบบวัดผล (เพิ่มระบบส่งคะแนนเก็บ 22/3/2019)
- 12 ระบบสารบรรณ
- 13 ระบบหลักสูตร (อัพเดท 31/10/2018)
- 14 ระบบทะเบียน (เพิ่มเติม นักเรียนทวิศึกษา 17/9/2018)
- 15 งานประกันคุณภาพ (ประเมินครู 17/9/2018)
- 16 ระบบการเงิน (สร้างใบชำระค่าลงทะเบียน 20/3/2019)
- 50 คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน (ต้นฉบับ แก้ไขได้)
- 51 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ปกครอง (ต้นฉบับ แก้ไขได้)