งานวัดผลประเมินผล

 

หัวหน้างาน

นางสาวอุไล ป้องเพชร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่
นางสาวปภาวีร์พร วงศ์ตรี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน
นางสาวสายฝน ทองแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพรรณรมณ สีพาฮาด
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอวิกา สีทาน้อย
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล