งานทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

 

หัวหน้างานนายคมกริช จุกหอม
หัวหน้างาน งานทะเบียน

 

เจ้าหน้าที่

นางพัสณพร สุดสี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวทิพาวรรณ โชติบุตร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวฤทัยรัตน์ ศรีบัว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

 

ผู้ช่วยงาน
นางสาวลำแพน นามจำปา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวพัชรีวรรณา กอสมานชัยกิจ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน