พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  จากสถาบันการอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561 ในวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี