งานพัสดุ

 

 

หัวหน้างาน
นายอาคม ศรีพรม
หัวหน้างาน งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่
นางสาวนพินปภา เกษมสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวอรุณรัตน์ พิมพะนา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวธนัญญา ทองคำใส
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน
นายสิรภพ อินทอร
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนายมนตรี ทนงค์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนางสุนันทา กสิพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนางสาวอรญาณ์ นามหมีด
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ