งานสวัสดีการนักเรียน นักศึกษา

 

หัวหน้างาน

นางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่
นางสาวปิยะพร มัลลานู
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน
นางสาวสิรินาฏ พรเจริญ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวสุภาพร แก้วเนตร
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวพัชรีพร ศรไชย
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา