เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ในงานบุคลากร

คำสั่งมอบหมายงาน

 


เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ในงานบุคลากร

 


ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายวิชาการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ