ข้อมูลงบประมาณ

ประมาณการรายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563