งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 

 

หัวหน้างาน
นางสาววริยดา บริพันธ์
หัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
เจ้าหน้าที่
นางสาวกิลิตา พรมลักษ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยงาน
นางประภัสสร คำเจริญ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาดร.นฤมล ดวงแสง
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานางบังอร ไตรศรี
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา