รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)