รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน นักการภารโรง และพนักงานขับรถยนต์)