รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)