ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)