ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน นักการภารโรง)