ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16

ประชุมคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/25

แนะแนวโลกอาชีพให้กับผู้เรียน กศน.อำเภอเขื่องใน

ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

แนะแนวการศึกษา ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย

ผอ.อาชีวะอุบลฯ เข้ารับการประเมินประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

แนะแนวเชิงรุก

พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รองผอ.ประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ