อาชีวะอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2567