แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาการ

ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16

ประชุมคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/25

แนะแนวโลกอาชีพให้กับผู้เรียน กศน.อำเภอเขื่องใน

ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

แนะแนวการศึกษา ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย

ผอ.อาชีวะอุบลฯ เข้ารับการประเมินประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

แนะแนวเชิงรุก

แจ้งข่าวเด่น