ทำเนียบ ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อาชีวะอุบลฯผ่านการประเมิน APACC ระดับเหรียญทอง
สุดยอดอาชีวศึกษาไทย อาชีวะอุบลฯผ่านการประเมินนานาชาติระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก APACC ระดับเหรียญทอง ภูมิใจสถานศึกษามีศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับ
สอศ.ประกาศให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้น
สอศ.ประกาศให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ติดต่อวิทยาลัย
⭐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ⭐ เลขที่ 410 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ⭐ e-mail : saraban@uvc.ac.th ☎️ หมายเลขโทรศัพท์ : 0656516577 ⭐ เปิด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อวิทยาลัย
⭐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ⭐ เลขที่ 410 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ⭐ e-mail : saraban@uvc.ac.th ☎️ หมายเลขโทรศัพท์ : 0656516577 ⭐ เปิด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2  ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2...


เปิดรับสมัคร สอบสมรรถนะอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น2 ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม: เปิดรับสมัคร สอบสมรรถนะอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น2 ครั้งที่ 1


นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม: นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ปรึกษา แจ้งนักเรียนที่จะออกฝึกงานในภาคเรียน S/2563 (วันที่ 2 – 27 พ.ย. 2563) ให้นักเรียนชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ **งานการเงิน วิทยาลัยฯ เท่านั้น** และให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งนักเรียนที่จะออกฝึกงานในภาคเรียน S/2563  (วันที่ 2 – 27 พ.ย. 2563)...


การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกงาน หรือ ฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี)ภาคเรียนฤดูร้อน การศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวนาไล

อ่านเพิ่มเติม: ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนฝึกงาน (ระบบทวิภาคี)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน
ภาคฤดูร้อนโดยอนุโลม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน  ภาคฤดูร้อนโดยอนุโลม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญครู บุคลากร ทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีอุบลรัตนาราม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท่านที่มีศรัทธา ประสงค์ ร่วมทำบุญ สมทบปัจจัยถวายในงานฯ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓   ขออนุโมทนาบุญ กุศลกับทุกท่านในโอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ขอเรียนเชิญครู บุคลากร ทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน และกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน และกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เรื่อง การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๑๒๙๙๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่าในการประชุคณะกรรมกาเฉพาะกิพิจรณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมติเห็นชอบให้เปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาจากผู้สอนอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง และช่วยให้ระบบการเรียนการสอนกลับสู่รูปแบบปกติ

 

อ่านเพิ่มเติม: การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

เรียน คุณครูที่ปรึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกแผนกวิชา
ตามที่วิทยาลัยฯ

กำหนดจ่ายเงินให้กับนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกแผนกวิชารับเงินในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ วิทยาลัยๆ จึงขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินจากเดิม เป็นวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช (อาคาร ๕ ชั้น ๑)

อ่านเพิ่มเติม: ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง


นางสาวลฎาภา  แสวงทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


นายลือชัย ทาทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายสุรศักดิ์ คำมั่น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 นางสุดสวาท  จันโทวงษ์
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
นางอรสา  แถบเกิด
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

5409875
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
2737
2705
8498
5380032
51013
94901
5409875

IP ของคุณ : 3.236.142.143
เวลา server : 2024-06-18 07:35:47