โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภูมิใจ อาชีวะอุบลฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เรื่อง การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๑๒๙๙๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่าในการประชุคณะกรรมกาเฉพาะกิพิจรณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมติเห็นชอบให้เปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาจากผู้สอนอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง และช่วยให้ระบบการเรียนการสอนกลับสู่รูปแบบปกติ

 

อ่านเพิ่มเติม: การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

เรียน คุณครูที่ปรึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกแผนกวิชา
ตามที่วิทยาลัยฯ

กำหนดจ่ายเงินให้กับนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกแผนกวิชารับเงินในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ วิทยาลัยๆ จึงขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินจากเดิม เป็นวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช (อาคาร ๕ ชั้น ๑)

อ่านเพิ่มเติม: ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ


เรียน ครูบุคลากรทุกท่าน  กรุณา สแกน QR CODEไทยชนะ
เพื่อ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังCOVID 19

อ่านเพิ่มเติม: กรุณา สแกน QR CODEไทยชนะ เพื่อ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังCOVID 19

 
รับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3

 

อ่านเพิ่มเติม: รับเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แบบประเมินตนเองสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

อ่านเพิ่มเติม: แบบประเมินตนเองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 


การเข้าใช้งาน e-mail วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เพื่อเข้าใช้งาน google education

อ่านเพิ่มเติม: การเข้าใช้งาน e-mail วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

5024938
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
4981
2973
10920
4991298
94793
86852
5024938

IP ของคุณ : 3.236.223.106
เวลา server : 2024-02-27 05:06:36