ประชุมคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2566

รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุม(อวท.)

อาชีวะอุบลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

จัดกิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเช้าให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ

อาชีวะอุบลฯประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา โรงเรียนเดชอุดม

แจ้งข่าวเด่น