ITA เปิดประตูสู่ความโปร่งใส 2566

คำสั่ง ITA เปิดประตูสู่ความโปร่งใส ประจำปี 2566

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o1 โครงสร้าง
 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ    ของสถานศึกษา
 • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา เป็นต้น
คลิกที่นี่ ⇩
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
 1. ชื่อ-นามสกุล 
 2. ตำแหน่ง
 3. รูปถ่าย 
 4. ช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line  หรือ E-mail เป็นต้น  (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
คลิกที่นี่ ⇩
o3 อำนาจหน้าที่
 • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสถานศึกษา ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา เป็นต้น
คลิกที่นี่ ⇩
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย  ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
 2. เป้าหมาย
 3. ตัวชี้วัด
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณปัจจุบัน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
 • แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อย ประกอบด้วย  ดังนี้
 1. ที่อยู่สถานศึกษา
 2. หมายเลขโทรศัพท์
 3. E-mail
 4. แผนที่ตั้ง
คลิกที่นี่ ⇩
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการการใช้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เป็นต้น
คลิกที่นี่ ⇩

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีประมาณปัจจุบัน
คลิกที่นี่ ⇩

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o8 Q&A
 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ    กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางบนหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Q&A) เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger,  Live,  Chat, Chatbot เป็นต้น
คลิกที่นี่ ⇩
o9 Social Network
 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram  TikTokเป็นต้น
คลิกที่นี่ ⇩

การดำเนินงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
 1. โครงการหรือกิจกรรม
 2. งบประมาณที่ใช้
 3. ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  ดังนี้    
 1. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 2. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน   
 • รูปแบบรายงานสามารถดำเนินการเป็นตารางหรือตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานศึกษา
คลิกที่นี่ ⇩
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฎรายละเอียดครบทั้ง 3 องค์ประกอบ)

คลิกที่นี่ ⇩

การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถาน ศึกษาที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เช่น คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน, คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งานพัสดุ, คู่มือการเบิกจ่ายเงินนอกเวลาสำหรับครูผู้สอน, คู่มือปฏิบัติเวลายามสำหรับบุคลากรสถานศึกษา เป็นต้น
 • คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษาเป็นผู้จัดทำ สำหรับบุคลากรภายในสถานศึกษา หรือ คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษาใช้งานร่วมกับส่วนกลาง เช่น คู่มือการใช้งาน RMS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษา เป็นต้น
คลิกที่นี่ ⇩

การให้บริการ

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของสถานศึกษา สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวเช่น คู่มือการให้บริการงานการเงิน, คู่มือนักเรียนนักศึกษา, คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนนักศึกษา, คู่มือการให้บริการประชาสัมพันธ์  เป็นต้น

คลิกที่นี่ ⇩

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน 
 • เป็นข้อมูลที่เกิดจากการให้บริการจากสถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจการให้บริการ Fix it ช่วงเทศกาลปีใหม่, ความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุดสถานศึกษา, ความพึงพอใจต่อผู้สอน, ความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครอง  เป็นต้น 

คลิกที่นี่ ⇩ 

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา
 • เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ 
 คลิกที่นี่ ⇩
o17 E–Service
 • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา เช่น การร้องเรียน ร้องทุกข์, การประสานงานใช้สถานที่, ระบบ ศธ.02, ระบบ RMS  เป็นต้น
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

คลิกที่นี่ ⇩ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
 1. งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 
 2. งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย  6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน 

คลิกที่นี่ ⇩

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
 1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฎรายละเอียดครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)
 • เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ       
คลิกที่นี่ ⇩

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือ การจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สถานศึกษาอธิบายเพิ่มเติม โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
 คลิกที่นี่ ⇩
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เช่น ประกาศเชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน
  คลิกที่นี่ ⇩ 
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง, วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง, ราคากลาง, วิธีการซื้อหรือจ้าง, รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • ป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน
 คลิกที่นี่ ⇩
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย ประกอบด้วย  ดังนี้
 1. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฎรายละเอียดครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)
 • เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
 คลิกที่นี่ ⇩

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o25 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปีงบประมาณปัจจุบัน เช่น พัฒนาการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล, กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรอาชีวศึกษา ,พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐาน เป็นต้น
 • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
 คลิกที่นี่ ⇩
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
 คลิกที่นี่ ⇩
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณปัจจุบัน อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เช่น การสรรหาและคัดเลือก พนักงานราชการ, ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่  เป็นต้น
 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานราชการ, ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่  เป็นต้น
 3. การพัฒนาบุคลากร เช่น การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้  เป็นต้น
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เช่น รายงานผลการประเมินเงินเดือน  เป็นต้น 
 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, การแสดงความยินดีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น, การเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดีเด่น   เป็นต้น

คลิกที่นี่ ⇩

 
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้   
 1. ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้เขียนบอกว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่ต้องปรากฎรายละเอียดครบทั้ง 2 องค์ประกอบ)
 • เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ

 คลิกที่นี่ ⇩ 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย  ดังนี้
 1. รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
 2. รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
 3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 4. ระยะเวลาดำเนินการ

คลิกที่นี่ ⇩

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา  โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 คลิกที่นี่ ⇩
o31 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย  ดังนี้ 
 1. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
 2. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 3. จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
 คลิกที่นี่ ⇩

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
คลิกที่นี่ ⇩ 
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
 คลิกที่นี่ ⇩

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
 • ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ผอ.) และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
 คลิกที่นี่ ⇩ 
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
คลิกที่นี่ ⇩ 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
คลิกที่นี่ ⇩
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของสถานศึกษา
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
 คลิกที่นี่ ⇩ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาททางสังคม
 • - เป็นการดำเนินการที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง
 • - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน
 คลิกที่นี่ ⇩

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o39 แผนการป้องกันการทุจริต
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน การทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
 1. โครงการ /กิจกรรม
 2. งบประมาณ 
 3. ช่วงเวลาดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณประจุบัน
 คลิกที่นี่ ⇩
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
 • มีข้อมูลรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
 1. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 2. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน

คลิกที่นี่ ⇩ 

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ 
 1. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 • เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
 คลิกที่นี่ ⇩

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
 2. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ (หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาหรือประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ)

  คลิกที่นี่ ⇩ 

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน

 คลิกที่นี่ ⇩