โรงแรม R.cheewa Hotel

 

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม

นางสาวนิติยา สัตยากุล
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม โรงแรม R.cheewa Hotel

 

เจ้าหน้าที่
นายกฤษธนารุต สุทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่ โรงแรม R.cheewa Hotelนายเพชรสมร รักโคตร
เจ้าหน้าที่ โรงแรม R.cheewa Hotelนางสาวสุพัตรา สีชะนะ
เจ้าหน้าที่ โรงแรม R.cheewa Hotelนายวิรัตน์ วรพิมรัฐ
เจ้าหน้าที่ โรงแรม R.cheewa Hotel
แม่บ้าน
นางทองจันทร์ สายศรี
แม่บ้าน โรงแรม R.cheewa Hotelนางสาวบุญญานุช คงตางาม
แม่บ้าน โรงแรม R.cheewa Hotel