ITA เปิดประตูสู่ความโปร่งใส 2565

ITA เปิดประตูสู่ความโปร่งใส ประจำปี 2565

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o1 โครงสร้าง
 • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ของสถานศึกษา
 • ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสถานศึกษา เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา
คลิกที่นี่ ⇩
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา (คนปัจจุบัน)
 • ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารของสถานศึกษา
คลิกที่นี่ ⇩
o3 อำนาจหน้าที่
 • แสดงข้อมูลอำนาจ หน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
คลิกที่นี่ ⇩
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสถานศึกษา)
คลิกที่นี่ ⇩
o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
 • ที่อยู่หน่วยงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขโทรสาร
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ตั้งสถานศึกษา
คลิกที่นี่ ⇩
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น พ.รบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.อาชีวศึกษา เป็นต้น
คลิกที่นี่ ⇩

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
คลิกที่นี่ ⇩

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o8 Q&A
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
คลิกที่นี่ ⇩
o9 Social Network
 • แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
คลิกที่นี่ ⇩
Facebook
Instagram

การดำเนินงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
คลิกที่นี่ ⇩
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
คลิกที่นี่ ⇩
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
คลิกที่นี่ ⇩

การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แสดงคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หมายรวมถึง คู่มือเฉพาะของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติงานจริง

คลิกที่นี่ ⇩

การให้บริการ

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของสถานศึกษา สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แสดงคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

คลิกที่นี่ ⇩

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
 คลิกที่นี่ ⇩
o17 E–Service
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

คลิกที่นี่ ⇩

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
คลิกที่นี่ ⇩
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

คลิกที่นี่ ⇩

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่ ⇩

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
 คลิกที่นี่ ⇩
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
 คลิกที่นี่ ⇩
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
 คลิกที่นี่ ⇩
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
 คลิกที่นี่ ⇩

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o25 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
 • เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
 • เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
 คลิกที่นี่ ⇩
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
 คลิกที่นี่ ⇩
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 • เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2565

คลิกที่นี่ ⇩

 
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564
 คลิกที่นี่ ⇩

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

คลิกที่นี่ ⇩

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 คลิกที่นี่ ⇩
o31 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
 • เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2565
 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
คลิกที่นี่ ⇩ 
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
 คลิกที่นี่ ⇩

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 • ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน
 คลิกที่นี่ ⇩ 
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
คลิกที่นี่ ⇩ 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
คลิกที่นี่ ⇩  
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
 คลิกที่นี่ ⇩ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
 คลิกที่นี่ ⇩ 

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o39 แผนการป้องกันการทุจริต
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
 คลิกที่นี่ ⇩
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

คลิกที่นี่ ⇩ 

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564
 คลิกที่นี่ ⇩

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2564
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น
 • มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

- กรณีที่สถานศึกษาไม่มีผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2565 ให้จัดทำเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 คลิกที่นี่ ⇩
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

 คลิกที่นี่ ⇩