ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ