สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ขออำนวจพระศรีรัตนตรัย
จงดลบันดาลในท่าน และครอบครัวพบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
ดร.พงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี